Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması – Başvuru Formu

Gül-Al Otomotiv İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Gülal”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Gülal olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Gülal ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”), Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Kanun uyarınca, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 369782 sicil numarasıyla kayıtlı, 4659153817133916 MERSİS numaralı, “Ekşioğlu Mah. Ulusal Cad. No:3A, Çekmeköy / İstanbul” adresinde mukim (tel: 0216 484 48 48, e-posta: info@gulal.com.tr) Gül-Al Otomotiv İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi veri sorumlusudur.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Paylaşmış olduğunuz adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve telefon numaranız verileriniz GÜLAL tarafından;

 • www.gulal.com.tr internet sitesi üzerinden GüLAL'a mesaj gönderenlerin kimliklerinin tespit edilmesi,
 • İnternet sitesi üzerinden gönderilen mesajlara geri dönüş yapılabilmesi,
 • Talep edilen hizmetlerin sağlanması

amaçlarıyla Kanun’da belirtilen (5. ve 6. maddesine uygun olarak) sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, üçüncü kişi alıcı gruplarına aktarılmadan internet sitesi üzerinden otomatik yollarla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz iletişim kurmak ve internet sitesi üzerinden gelen talepleri karşılamak hukuki sebebiyle Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla GÜLAL'ın meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak internet sitesinin iletişim sekmesi üzerinden göndereceğiniz mesaj vasıtasıyla otomatik yolla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veri sahibi olarak, dilediğiniz zaman GÜLAL’a başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
 • Kişisel verilerinizin Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
 • Kişisel verilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
 • Kişisel verilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya
 • Kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak GÜLAL’a iletebilir, detaylı bilgi almak için GÜLAL’ın internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başvurularınızı;

 1. gulal.com.tr adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Ekşioğlu Mah. Ulusal Cad. No:3A, Çekmeköy / İstanbul” adresine iletilmesi,
 2. gulal.com.tr adresinde formun doldurulup, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla veya mobil imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun GÜLAL’a ait KEP adresine kayıtlı elektronik posta veya GÜLAL‘a daha önceden bildirilen ve GÜLAL’ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz ile gönderilmesi,

yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular GÜLAL tarafından reddedilecektir.

GÜLAL’ın işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

Gül-Al Otomotiv İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi